باسازی و نوسازی:.

بازسازی یعنی انجام اقداماتی فنی به منظور زنده کردن و دوام بخشیدن یک سازه فرسوده و قدیمی.
در واقع بازسازی به منظور تغییر دادن و عوض کردن هر چیزی در یک بنا می باشد که احتیاج دارد که تعمیر بشود.
بازسازی آپارتمان مسکونی

بازسازی آپارتمان مسکونی


بازسازی آپارتمان مسکونی

بازسازی آپارتمان مسکونی


بازسازی آپارتمان مسکونی

بازسازی آپارتمان مسکونی